Forsknings- og virksomhetsplan

for 2018

TPF er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekning i form av produksjon eller leveranse av materialer og utførelse av takarbeider. Hensikten med TPF er å dekke et behov som medlemmene har for forskning og utvikling vedrørende isolasjons- og tekkesystemer, og å utgi informasjon om riktig bruk av disse.

Forskningsplanen er nødvendig for at TPF på en god måte skal kunne planlegge, styre og gjennomføre sin forsknings- og informasjonsvirksomhet.

Mål
For å kunne utføre stadig mer funksjonssikre flate tak ønsker TPF å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter av felles interesse for takbransjen. Over tid vil det bidra til økt kompetanse og bedre løsninger.

Informasjonsspredning
Resultatene fra TPFs prosjekter spres gjennom foredrag på årsmøtet/fagdagen, og gjennom prosjektrapportene. Disse sendes til TPFs medlemmer. I tillegg utgir foreningen viktig informasjon i form av praktiske anvisninger kalt TPF Informerer. Informasjonsbladene ligger på TPFs hjemmeside, som har adresse www.tpf-info.org, og brukes av såvel byggherrer, planleggere og utførende. Anvisningene koordineres også med anvisningene i Byggforskserien.

Prosjektene
Prosjektene som inngår i denne forskningsplanen ut over selve driften av TPFs sekretariat, fagdag med mer, er gitt under. Det er prosjekter med til dels forskjellige temaer da TPFs virksomhet spenner over så vel materialer og utførelse, detalj- og systemløsninger, bestandighet, hindre avblåsningsskader og brannskader samt miljøforbedrende tiltak.

  • FoU prosjekt nr. 1: Veileder for bruk og beskyttelse av tak under byggeperioden
  • FoU prosjekt nr. 2: Tak og massivtre
  • FoU prosjekt nr. 3: Bestemmes i løpet av perioden
  • U-verdiberegningsprogram
  • Revisjon av TPF-info nr. 9 Flate tak
  • Gjennomgang av eksisterende TPFer