Vedtekter

for Takprodusentenes Forskningsgruppe

1. Bakgrunn

Taket er bygningens mest utsatte konstruksjonsdel. De klimatiske forhold i Norge gir langt større påkjenninger fra værforholdene og stiller langt større krav til varmeisolasjonen enn i de fleste andre land. 
Den nødvendige teknologi når det gjelder tak må derfor i stor utstrekning bli spesifikt norsk.  
Vi kan ikke i tilstrekkelig grad trekke på erfaringer som gjøres i andre land hvor påkjenningene og kravene er av en helt annen art. Takentreprenørene arbeider med et stort og variert utvalg av materialer og sammensetning av materialer. Men det fins en rekke felles problemer som man mest hensiktsmessig kan løse i fellesskap. På bakgrunn av disse erkjennelser etableres Takprodusentenes Forskningsgruppe.

2. Medlemsskap i forskningsgruppen

Som medlem i gruppen kan produsenter av asfalt takbelegg og takfolier med tilhørende festemidler og kompletterende detaljer, varmeisolasjonsmaterialer (som EPS og mineralull), samt firmaer som monterer slike materialer delta.
Som assosiert medlem kan leverandører av festemidler, kompletterende detaljer, importerte tekkesystemer og varmeisolasjonsmaterialer delta.

3. Organisering

3.1 Generalforsamling

Den består av 1 (en) representant fra hver av de deltakende bedrifter og er forskningsgruppens høyeste myndighet.
Ved generalforsamling har hvert medlem av gruppen produsenter 1 (en) stemme hver.
TEF har 2 (to) stemmer.
Assosierte medlemmer har ikke stemmerett.

3.1.1 Generalforsamling avholdes minst én gang pr. år i perioden mars - april.

3.1.2 Innkalling til Generalforsamling:

Generalforsamlingen innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

3.1.3 Dagsorden for møtet:

Godkjenne innkalling og sakslisten
Årsberetning og årsregnskap
Budsjett og arbeidsprogram for kommende periode.  Fastsettelse av deltakeravgift
Valg av styremedlemmer
Saker anmeldt for behandling av generalforsamlingen

3.1.4 Vedtektsendring:

Skal være behandlet av styret før det legges frem for generalforsamlingen hvor det kreves 3/4 flertall for å bli vedtatt.
Alle andre saker avgjøres med simpel flertall.

3.2 Styret

Generalforsamlingen velger 5 (fem) personer, hvorav én fra hver av de tre produsentene av asfaltbelegg og takfolier Isola, Icopal og Protan, samt to fra varmeisolasjonsprodusentene hvorav én fra mineralull og en fra EPS/XPS.
TEF (Takentreprenørenes Forening) oppnevner ett medlem.  
I tillegg oppnevnes en uavhengig representant.  
En valgkomite bestående av formann og sekretær forespør aktuelle kandidater.
Styret vil i alt bestå av 7 (sju) personer.  Formann velges av styret.
Medlemmenes valgte representanter i styret velges for en periode på 3 år og slik at minst én representant er på valg hvert år.
TEFs og den uavhengige representanten oppnevnes for perioder på 3 år.
Ved avstemninger i styret har TEFs representanter to stemmer, de øvrige har én hver.  Ved stemmelikhet 4/4 i styret gis formannen dobbeltstemme.
Formann velges hvert år. 

3.2.1 Ansvar:

Styret har det overordnede ansvar for den daglige, faglige driften og de økonomiske rammene som generalforsamlingen har trukket opp retningslinjene for. 

3.2.2 Møter:

Styret innkaller til møter etter behov, enten av formannen eller to styremedlemmer.  Forskningsgruppen forpliktes ved underskrift enten av formannen eller 2 (to) styremedlemmer. 

3.2.3  Sekretariat:

Styret velger sekretariat og fastsetter sekretariatets godtgjørelse. 

4. Formål 

De konkrete fellesoppgavene vil ligge innenfor materialer og konstruksjonsutførelser for å sikre takets tetthet, varmeisolasjon og varighet med hovedmålsetting å komme fram til anbefalte konstruksjonsutførelser gjennom å: 

4.1  Klarlegge krefter

klarlegge hvilke krefter som påkjenner takene, både art og omfang (vind, temperaturer, stråling etc.) 

4.2  Prøveutstyr og rutiner

utvikle prøveutstyr og -rutiner på grunnlag av resultatene fra 4.1 for å kunne forhåndsprøve materialer og konstruksjoner i laboratoriet

4.3  Klarlegge materialegenskaper

klarlegge generelle materialegenskaper hos grupper av materialer og finne de riktige bruksområder for dem 

4.4  Klarlegge materialegenskaper

klarlegge materialegenskapene hos de enkelte materialer og arbeider for eventuell forbedring av dem 

4.5  Kvalitetskrav

beskrive nødvendige kvalitetskrav til materialer og sammensatte konstruksjoner etter bruksområder (formål) 

4.6  Kvalitetsnormer og metoder

utarbeide kvalitetsnormer og metoder for etterprøving av kvalitet til bruk for rådgivende ingeniører og andre som foreskriver eller bruker bransjens materialer og tjenester 

4.7  Informasjon ved utarbeidelse

sørge for rask og systematisk informasjon til bruk ved utarbeidelse av nye og endringer av gamle standarder, byggeforskrift og anvisninger av enhver art (gjennom kontakt blant annet med Statens byggningstekniske etat, Standard Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, SINTEF Byggforsk etc.). 

4.8  Informasjon om ny viten og eraringer

arbeide for informasjon om ny viten og erfaringer om tak, bedre opplæring av personale engasjert i alle sider ved takarbeider, oppbygging og utvikling av forskningskapasitet både utstyrs- og personellmessig, til å arbeide med takproblemene. 

5.  Finansiering 

De deltakende bedrifter betaler en fast årskontingent avhengig av omsetningens størrelse, minimum kr 3 000,-.  Dessuten ytes spesielle tilskudd til tidsavgrensende, målrettede prosjekter.  Årskontingenten fastlegges på årsmøtene. 

6.  Utmelding 

Oppsigelser av medlemsskap må skje skriftlig innen 31. desember i det år man er medlem.  Dersom denne frist ikke overholdes, står bedriften fortsatt ansvarlig for sin del av de generelle midler for det påfølgende år i form av årsavgift. 

7.  Markedsføring 

Arbeidsdokumenter i forbindelse med prosjekter i TPFs regi kan ikke under noen omstendighet brukes av medlemmene i sin egen markedsføring.
Utdragsvis eller forkortet gjengivelser eller referanse til interne rapporter og offisielle dokumenter fra TPF, skal være godkjent av sekretariatet. 

8.  Avvikling 

Avvikling vedtas av generalforsamlingen med ¾ flertall.
Hvis det på avviklingstidspunktet ikke er dekning for foreningens økonomiske forpliktelser, utskrives ekstraordinær innbetaling med samme fordelingsnøkkel mellom medlemmene som forskningsavgiftene.
Hvis det på avviklingstidspunktet er til gode midler ut over foreningens økonomiske forpliktelser, overføres disse til relevant forskningsinstitutt som ved mottak skal gi en skriftlig bekreftelse på at midlene benyttes til videreutvikling av kompetansen om flate tak og/eller spredning av informasjon om det samme.
Sekretariatet skal ta vare på TPFs arkiv i minst fem (5) år.